نمایشگاه بین المللی صنعت آذربایجان
27 الی 29 آذرماه 1397