نمایشگاه بین المللی صنعت آذربایجان 22 تا 24 شهریور ۱۳۹6