نمایشگاه بین المللی صنعت ترکمنستان 11 تا 13 بهمن ۱۳۹۶