پانزدهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران
در ترکمنستان 13 الی 15 اسفندماه 1397