نمایشگاه تخصصی ایران پروژه ترکمنستان ۱۰ تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۵