به منظور شرکت در تمامی رویدادهای شرکت پارس پگاه تجارت میتوانید با پرکردن فرم زیر اقدام نمایید.


نمایشگاه تخصصی ایران پروژه ترکمنستان آذر ۱۳۹۷نمایشگاه بین المللی صنعت آذربایجان آذر ۱۳۹۷سایر


بازدیدکنندهغرفه دارسایر