نمایشگاه بین المللی صنعت آذربایجان
۲۷ الی ۲۹ آذرماه ۱۳۹۷