نمایشگاه بین المللی صنعت آذربایجان ۲۲ تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۶