نمایشگاه بین المللی صنعت ترکمنستان ۱۱ تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۶