نمایشگاه بین المللی صنعت روسیه ۲۷ الی ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۷