پانزدهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران
در ترکمنستان ۱۳ الی ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷