همایش بزرگ صنعتی و بارزگانی ایران – روسیه ۱ الی ۱۰ آذر ۱۳۹۵