پنجمین نمایشگاه بازرگانی صنعتی ایران
در روسیه فدراتیو، آستراخان ۲۹ الی ۳۱ خرداد ۱۳۹۸