همایش بزرگ صنعتی و بارزگانی

آستاراخان، روسیه ۱۳۹۵

نمایشگاه تخصصی ایران پروژه

عشق آباد، ترکمنستان ۱۳۹۵

نمایشگاه تخصصی ایران پروژه

باکو، آذربایجان ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی صنعت

عشق آباد، ترکمنستان ۱۳۹۴

نمایشگاه تخصصی ایران پروژه

عشق آباد، ترکمنستان ۱۳۹۴

نمایشگاه تخصصی ایران پروژه

عشق آباد، ترکمنستان ۱۳۹۳

نمایشگاه داغستان

داغستان، روسیه ۱۳۹۱

بیزینس فروم نمایشگاه اختصاصی بازرگانی صنعتی

آستاراخان، روسیه ۱۳۹۳