نمایشگاه بین المللی صنعت – روسیه فدراتیو – کراسنودار ۲۷ الی ۲۹ تیر ماه ۹۷