نمایشگاه تخصصی ایران پروژه ترکمنستان – ۳۰ مرداد الی ۱ شهریور ۱۳۹۷