اعزام هیات تجاری بازاریابی سازمان توسعه تجارت به عشق اباد – ترکمنستان همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری به ترکمنستان ۷ لغایت ۹ فروردین