نمایشگاه بین المللی صنعت باکو آذربایجان – ۱۱ الی ۱۳ مهر