دومین نمایشگاه تخصصی ایران پروژه باکو آذربایجان – ۲۹ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۵