سومین نمایشگاه تخصصی ایران پروژه ترکمنستان – ۱۰ تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۵